ترمه، ابریشم و قلمکاری

1-24 از 38
تخفیف 6 %
صنایع دستی ونوس

روتختی

ترمه،دونفره،فری سایز... سفارش: تماس با 09193948142 و 09190784595
3_2 روز
8,500,000 ریال 9,000,000 ریال
تخفیف 6 %
صنایع دستی ونوس

روتختی

ترمه،دونفره،فری سایز... سفارش: تماس با 09193948142 و 09190784595
3_2 روز
8,500,000 ریال 9,000,000 ریال
تخفیف 4 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح تابان

سرویس 5تکه،دارای 8 رنگ،جنس فیلامنت،تراکم 230... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
6,500,000 ریال 6,800,000 ریال
تخفیف 4 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح تابان

سرویس 5تکه،دارای 8 رنگ،جنس فیلامنت،تراکم 230... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
6,500,000 ریال 6,800,000 ریال
تخفیف 4 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح تابان

سرویس 5تکه،دارای 8 رنگ،جنس فیلامنت،تراکم 230... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
6,500,000 ریال 6,800,000 ریال
تخفیف 4 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح تابان

سرویس 5تکه،دارای 8 رنگ،جنس فیلامنت،تراکم 230... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
6,500,000 ریال 6,800,000 ریال
تخفیف 4 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح تابان

سرویس 5تکه،دارای 8 رنگ،جنس فیلامنت،تراکم 230... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
6,500,000 ریال 6,800,000 ریال
تخفیف 3 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح زمرد

دارای 12 رنگ،جنس ابریشم،سرویس 5 تکه... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
13,650,000 ریال 14,000,000 ریال
تخفیف 3 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح زمرد

دارای 12 رنگ،جنس ابریشم،سرویس 5 تکه... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
13,650,000 ریال 14,000,000 ریال
تخفیف 3 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح زمرد

دارای 12 رنگ،جنس ابریشم،سرویس 5 تکه... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
13,650,000 ریال 14,000,000 ریال
تخفیف 3 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح زمرد

دارای 12 رنگ،جنس ابریشم،سرویس 5 تکه... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
13,650,000 ریال 14,000,000 ریال
تخفیف 3 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح زمرد

دارای 12 رنگ،جنس ابریشم،سرویس 5 تکه... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
13,650,000 ریال 14,000,000 ریال
تخفیف 3 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح زمرد

دارای 12 رنگ،جنس ابریشم،سرویس 5 تکه... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
13,650,000 ریال 14,000,000 ریال
تخفیف 5 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح شاه پسند

سرویس 5تکه،دارای 5رنگ،پلی استر،تراکم 150... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
3,600,000 ریال 3,800,000 ریال
تخفیف 5 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح شاه پسند

سرویس 5تکه،دارای 5رنگ،پلی استر،تراکم 150... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
3,600,000 ریال 3,800,000 ریال
تخفیف 5 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح شاه پسند

سرویس 5تکه،دارای 5رنگ،پلی استر،تراکم 150... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
3,600,000 ریال 3,800,000 ریال
تخفیف 4 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح قاجار

دارای 7 رنگ،جنس فیلامنت،تراکم 210... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
5,565,000 ریال 5,800,000 ریال
تخفیف 4 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح قاجار

دارای 7 رنگ،جنس فیلامنت،تراکم 210... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
5,565,000 ریال 5,800,000 ریال
تخفیف 4 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح قاجار

دارای 7 رنگ،جنس فیلامنت،تراکم 210... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
5,565,000 ریال 5,800,000 ریال
تخفیف 4 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح قاجار

دارای 7 رنگ،جنس فیلامنت،تراکم 210... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
5,565,000 ریال 5,800,000 ریال
تخفیف 4 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح قاجار

دارای 7 رنگ،جنس فیلامنت،تراکم 210... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
5,565,000 ریال 5,800,000 ریال
تخفیف 5 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح نگین

دارای 6 رنگ،جنس فیلامنت،سرویس 5 تکه،تراکم 180... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
4,565,000 ریال 4,800,000 ریال
تخفیف 5 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح نگین

دارای 6 رنگ،جنس فیلامنت،سرویس 5 تکه،تراکم 180... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
4,565,000 ریال 4,800,000 ریال
تخفیف 5 %
ترمه سنتی عقیق یزد

ترمه طرح نگین

دارای 6 رنگ،جنس فیلامنت،سرویس 5 تکه،تراکم 180... سفارش: تماس با 09124602416
3_2 روز
4,565,000 ریال 4,800,000 ریال