ارخش

1-18 از 18

سفارش نقاشی روی بوم در سایز و رنگ بندی دلخواه... تکنیک تلفیقی از طراحی دستی و دیجیتال ارت هست که میکس مدیا محسوب میشود وبه دو صورت برجسته و غیر برجسته قابل سفارش است .

در صورت سفارش بصورت برجسته طرح مورد نظر با تکنیک ترکیب مواد برجسته سازی میشه و رنگ اصلی بکار برده شده اکرلیک می باشد.

تخفیف 15 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم،ضدآب،سفارش بصورت برجسته و غیر برجسته(در صورت سفارش به صورت رنگ برجسته 45 درصد به مبلغ تابلوها افزوده میشود)، سایز 100*55،(سایز قابل تغییر ا...
3_2 روز
2,900,000 ریال 3,400,000 ریال
تخفیف 15 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم،سفارش بصورت برجسته و غیر برجسته(در صورت سفارش به صورت رنگ برجسته 50 درصد به مبلغ تابلوها افزوده میشود) و در رنگ بندی دلخواه، سایز 60*70،(سا...
3_2 روز
2,900,000 ریال 3,400,000 ریال
تخفیف 9 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم،سفارش بصورت برجسته و غیر برجسته(در صورت سفارش به صورت رنگ برجسته 55 درصد به مبلغ تابلوها افزوده میشود) و در رنگ بندی دلخواه، سایز 95*180،(س...
3_2 روز
8,400,000 ریال 9,200,000 ریال
تخفیف 14 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم،ضدآب،سفارش بصورت برجسته، سایز 60*80،(سایز قابل تغییر است)...سفارش: تماس با 09128186673
3_2 روز
3,700,000 ریال 4,300,000 ریال
تخفیف 8 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم،سفارش بصورت برجسته و غیر برجسته(در صورت سفارش به صورت رنگ برجسته 50 درصد به مبلغ تابلوها افزوده میشود)، سایز 80*185،(سایز قابل تغییر است).....
3_2 روز
7,900,000 ریال 8,600,000 ریال
تخفیف 6 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم،سفارش بصورت برجسته و غیر برجسته(در صورت سفارش به صورت رنگ برجسته 50 درصد به مبلغ تابلوها افزوده میشود)، سایز 60*220،(سایز قابل تغییر است).....
3_2 روز
9,400,000 ریال 10,000,000 ریال
تخفیف 11 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم،سفارش بصورت برجسته و غیر برجسته(در صورت سفارش به صورت رنگ برجسته 50 درصد به مبلغ تابلوها افزوده میشود)، سایز 75*125،(سایز قابل تغییر است).....
3_2 روز
4,900,000 ریال 5,500,000 ریال
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم،ضدآب،سفارش بصورت غیر برجسته، سایز 50*130،(سایز قابل تغییر است)...سفارش: تماس با 09128186673
3_2 روز
ریال
تخفیف 24 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم،سفارش بصورت برجسته و غیر برجسته(در صورت سفارش به صورت رنگ برجسته 45 درصد به مبلغ تابلوها افزوده میشود)، سایز 50*80،(سایز قابل تغییر است)......
3_2 روز
2,500,000 ریال 3,300,000 ریال
تخفیف 15 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم دایره،ضدآب،سفارش بصورت برجسته و غیر برجسته(در صورت سفارش به صورت رنگ برجسته 40 درصد به مبلغ تابلوها افزوده میشود)، قطر 90،(سایز قابل تغییر...
3_2 روز
4,400,000 ریال 5,200,000 ریال
تخفیف 10 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم دایره،ضدآب،سفارش بصورت برجسته و غیر برجسته(در صورت سفارش به صورت رنگ برجسته 50 درصد به مبلغ تابلوها افزوده میشود)، قطر 120،(سایز قابل تغییر...
3_2 روز
7,400,000 ریال 8,200,000 ریال
تخفیف 12 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم دایره،ضدآب،سفارش بصورت برجسته، قطر 100،(سایز قابل تغییر است)...سفارش: تماس با 09128186673
3_2 روز
5,900,000 ریال 6,700,000 ریال
تخفیف 17 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم،ضدآب،سفارش بصورت برجسته و غیر برجسته(در صورت سفارش به صورت رنگ برجسته 45 درصد به مبلغ تابلوها افزوده میشود)، قطر 70 ،(سایز قابل تغییر است)....
3_2 روز
2,900,000 ریال 3,500,000 ریال
تخفیف 12 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم،ضدآب،سفارش بصورت غیر برجسته، سایز 80*120،(سایز قابل تغییر است)...سفارش: تماس با 09128186673
3_2 روز
5,900,000 ریال 6,700,000 ریال
تخفیف 15 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم،ضدآب،سفارش بصورت برجسته ، سایز 50*120،(سایز قابل تغییر است)...سفارش: تماس با 09128186673
3_2 روز
3,900,000 ریال 4,600,000 ریال
تخفیف 8 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم،ضدآب،سفارش بصورت برجسته و غیر برجسته(در صورت سفارش به صورت رنگ برجسته 50 درصد به مبلغ تابلوها افزوده میشود)، سایز 85*155،(سایز قابل تغییر ا...
3_2 روز
7,700,000 ریال 8,400,000 ریال
تخفیف 7 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم،ضدآب،سفارش بصورت برجسته و غیر برجسته(در صورت سفارش به صورت رنگ برجسته 45 درصد به مبلغ تابلوها افزوده میشود)، سایز 75*175،(سایز قابل تغییر ا...
3_2 روز
7,900,000 ریال 8,500,000 ریال
تخفیف 10 %
ارخش

تابلو نقاشی روی بوم

میکس مدیا روی بوم دایره،ضدآب،سفارش بصورت برجسته و غیر برجسته(در صورت سفارش به صورت رنگ برجسته 55 درصد به مبلغ تابلوها افزوده میشود)، قطر 120،(سایز قابل تغییر...
3_2 روز
7,400,000 ریال 8,200,000 ریال